Fedasil_petit Château

Levering van geluidswerende tussenwanden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Postadres: 9e Linielaan 27,BE-1000 Brussel
E-mail: klk.aanbestedingen@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327703


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
levering van geluidswerende tussenwanden 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39130000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
levering van geluidswerende tussenwanden voor klei kasteeltje
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-13 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
offerte moet ondertekend zijn

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06