Az Alma

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen ontwerper voor nieuwbouw K-stoelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Alma
Postadres: Ringlaan 15,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: De heer kenny verbeke
Tel: +32 93100467
E-mail: kenny.verbeke@azalma.be
Internetadres(sen): www.azalma.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen ontwerper voor nieuwbouw K-stoelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/REF/KV/DCA/003
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71220000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Dit is dus een overheidsopdracht voor diensten die betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan die bedoeld in de bepaling onder 18° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
De concrete invulling van de opdracht is terug te vinden in het bestek/opdrachtdocument.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Architectuur en stabiliteit  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Alma
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-06-03
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Technieken en EPB 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Alma
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-06-03
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Veiligheidscoördinatie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Alma
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-06-03
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Projectbegeleiding 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Alma
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-06-03
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten en in de artikelen 61 tot en met 64 van het KB Plaatsing bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de opdrachtgever dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria.Bewijsmiddelen:Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de opdrachtgever zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling.Hiertoe dient de verklaring op eer in bijlage van dit bestek te worden ingevuld en ondertekend.(zie bijlage)Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte.De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen: de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de offertes; de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister (maximaal 6 maand oud), certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling.Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.Non-discriminatie:De opdrachtgever heeft, in elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten indien ze met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 van de Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalin.(zie opdrachtdocumenten)

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Verbintenis van de kandiderende ontwerper om bij selectie tot deelname aan de offertefase, eraan deel te nemen met hetzelfde of evenwaardig projectteam zoals voorgesteld bij het kandideren. Dit is te staven met een ondertekende verbintenis van de kandiderende ontwerper waarin dit gegarandeerd wordt ten opzichte van de totaliteit van de offertefase en de eventueel eruit voortspruitende dienstenopdracht.2. Minstens DRIE personeelsleden van het ingezette ontwerpbureau van de kandiderende ontwerper moet ingeschreven zijn in de officieel erkende beroepsvereniging voor architecten. Dit is te staven met een bewijs van inschrijving in de Orde van Architecten (België) of met een bewijs dat de betrokkene in het land waarin betrokkene is gevestigd het beroep van architect mag uitoefenen ten aanzien van de uitvoering van bouwwerken.3. De beroepsverzekering van de deelnemende architect(en) in het projectteam moet voldoen aan de minimumwaarborgen, voorzien in het KB d.d. 25/04/2007 (B.S. 23/05/2007) betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20/02/1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect of daarmee gelijkwaardig te zijn. Dit is te staven met een kopie van de beroepsverzekering. De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer legt binnen de 30 kalenderdagen na het sluiten van de opdracht, de bewijzen voor dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, dit aan de hand van een attest 4. Voor de uitvoering van deze opdracht zal de dienstverlener een studieteam vormen dat minstens bestaat uit de volgende leden: 1 architect; ingeschreven bij de orde van architecten met de rechtsgeldige toelating om het bureel te verbinden ten opzichte van de opdrachtgever. 1 architect in back-up die de vorig bepaalde architect kan vervangen en die systematisch tijdens het verloop van het project op de hoogte is en onmiddellijk de vorige architect kan vervangen zonder impact op het verloop van het project. 1 raadgevend ingenieur stabiliteit;  Tekenaars die vertrouwd zijn met AutoCad of plannen kunnen afleveren in AutoCad zonder conversiefouten. Tekenaars die vertrouwd zijn met het opmaken van 3D-modellen en visualisaties.De kandidaat mag het team uitbreiden met andere disciplines indien hij dit nodig acht voor de opdracht. Eén lid van het studieteam kan verschillende functies op zich nemen indien deze hiervoor de gevraagde kwalificaties kan voorleggen. De inschrijver moet aantonen dat hij voldoende gekwalificeerd personeel kan inzetten voor de snelle uitvoering van het project. Alle leden van het ontwerpteam dienen gevestigd te zijn op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie en dienen verzekerd te zijn tegen beroepsrisico's. De ingenieurs van het ontwerpteam zijn reeds drie jaar ingeschreven in het beroepsregister als raadgevend ingenieur of moeten bewijzen dat zij in België, reeds drie jaar werkzaam zijn als raadgevend ingenieur.De Opdrachtgever wil de structuur en de interne werking van het ontwerpteam van de kandidaten kunnen beoordelen op doeltreffendheid, compatibiliteit, flexibiliteit en duurzaamheid (betrouwbaarheid). Dit aan de hand van een presentatie en organigram van het ontwerpteam en het ontwerpbureau. De kandidaat geeft ook aan welke taken uit de architectenopdracht hij intern opneemt en voor welke taken en op welke manier hij zich laat ondersteunen door externe studiebureaus.5. Het ontwerpteam illustreert zijn competenties met 5 gelijkaardige en gelijkwaardige projecten waarvan 2 in de zorgsector. De attesten mogen ten hoogste drie (3) jaar oud zijn (te rekenen vanaf de voorlopige oplevering van het dossier bouwwerken)De dienstverlener verstrekt voor elk referentieproject de volgend.(zie opdrachtdocumenten)

Eventuele minimumeisen:
1. Cfr. beschrijving hierboven
2. Cfr. beschrijving hierboven
3. Cfr. beschrijving hierboven
4. Cfr. beschrijving hierboven
5. Cfr. beschrijving hierboven
6. Cfr. beschrijving hierboven
7. Cfr. beschrijving hierboven


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-07 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-04


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg - Oost-Vlaanderen
Opgeëistenlaan 401, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-19