Vlaams Agentschap Voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

Het erkennen en financieren van kortlopende opleidingen georganiseerd in het kader van (inschrijven) op open aanbod bij middel van een raamovereenkomst


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen
Postadres: Kanselarijstraat 19,BE-1000 BRUSSEL
Contactpersoon: Bart DE GEETER
Tel: +32 495172816
E-mail: bart.degeeter@syntravlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.syntravlaanderen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339473


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het erkennen en financieren van kortlopende opleidingen georganiseerd in het kader van (inschrijven) op open aanbod bij middel van een raamovereenkomst 
Referentienummer: SYNTRA-SVL/TT/2019/02.IOA-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 80530000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het erkennen en financieren van kortlopende opleidingen georganiseerd in het kader van (inschrijven) op open aanbod bij middel van een raamovereenkomst
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2, BE1
II.2.4. Beschrijving
Het erkennen en financieren van kortlopende opleidingen georganiseerd in het kader van (inschrijven) op open aanbod bij middel van een raamovereenkomst 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
mandaathouder zijn bij SYNTRA VlaanderenAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-27 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-27
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: SYNTRA Vlaanderen, Kanselarijstraat 19 te 1000 BRUSSEL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Bestuur SYNTRA Vlaanderen
Kanselarijstraat 19, BE-1000 BRUSSEL

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van Bestuur SYNTRA Vlaanderen
Kanselarijstraat 19, BE-1000 BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
SYNTRA Vlaanderen
Kanselarijstraat 19, BE-1000 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-19