Universitair Ziekenhuis Brussel

Raamovereenkomst voor de aankoop van immunoglobulines voor intraveneus gebruik alsook protrombinecomplexconcentraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres: Laarbeeklaan 101,BE-1090 Brussel
Contactpersoon: De heer Geert Depamelaere
Tel: +32 24775635
Fax: +32 24775443
E-mail: geert.depamelaere@uzbrussel.be
Internetadres(sen): www.uzbrussel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de aankoop van immunoglobulines voor intraveneus gebruik alsook protrombinecomplexconcentraat 
Referentienummer: UZB/AD/18 09
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33651520
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3058894.60 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Hooggeconcentreerde immunoglobulines (10%) IV - aandeel 65% 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Hooggeconcentreerde immunoglobulines (10%) IV - aandeel 35% 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Laaggeconcentreerde immunoglobulines (5%) IV 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Protrombinecomplexconcentraat 500 IE 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 193-435924

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Hooggeconcentreerde immunoglobulines (10%) IV - aandeel 65%

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: OCTAPHARMA BENELUX NV
Postadres: Researchdreef 65,BE-1070  BRUSSEL
Tel: +32 23730890
Fax: +32 23744885
E-mail: info@octapharma.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.octapharma.com
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Hooggeconcentreerde immunoglobulines (10%) IV - aandeel 35%

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: CAF-DCF bvba
Postadres: de Tyraslaan 75,BE-1120 BRUSSEL
Tel: +32 22661040
Fax: +32 22622363
E-mail: anke.balcaen@caf-dcf.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.caf-dcf.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Laaggeconcentreerde immunoglobulines (5%) IV

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: OCTAPHARMA BENELUX NV
Postadres: Researchdreef 65,BE-1070  BRUSSEL
Tel: +32 23730890
Fax: +32 23744885
E-mail: info@octapharma.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.octapharma.com
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Protrombinecomplexconcentraat 500 IE

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: CSL BEHRING NV
Postadres: Bedrijvenlaan 11,BE-2800 MECHELEN
Tel: +32 15288924
Fax: +32 15207435
E-mail: sara.delmotte@cslbehring.com
NUTS-code: BE
Internetadres: www.CSLBehring.com
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel - Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18