Universiteit Hasselt

UHasselt - Campus Diepenbeek Nieuwbouw X-lab


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Hasselt
Postadres: Martelarenlaan 42,BE-3500 Hasselt
E-mail: aankoop@uhasselt.be
Internetadres(sen): www.uhasselt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339451


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
UHasselt - Campus Diepenbeek Nieuwbouw X-lab 
Referentienummer: UH-2018-033 UHasselt - Campus Diepenbeek Nieuwbouw X-lab-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
UHasselt - Campus Diepenbeek Nieuwbouw X-lab
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2, BE221
II.2.4. Beschrijving
UHasselt - Campus Diepenbeek Nieuwbouw X-lab 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-08-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-05-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-07 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-07
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het verplicht plaatsbezoek gaat door op dinsdag 28/05/2019 om 9h00. Gelieve u hiervoor aan te melden aan de receptie in Diepenbeek (gebouw D). Gelieve uw aanwezigheid minstens 24h vóór het plaatsbezoek te bevestigen via mail: marjan.vanhamel@uhasselt.be De opdrachtdocumenten kunnen tot uiterlijk vrijdag 24 mei geconsulteerd worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-19