Universitair Ziekenhuis Gent

Leveren, plaatsen en installeren van een full-digitaal mammografie toestel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres: Corneel Heymanslaan 10 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Jessy De Muynck
Tel: +32 93325500
Fax: +32 93323853
E-mail: jessy.demuynck@uzgent.be
Internetadres(sen): www.uzgent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren, plaatsen en installeren van een full-digitaal mammografie toestel 
Referentienummer: OP/PBA/JDM/D34180104
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33110000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
250000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Dienst Radiologie, Mammografie eenheid
II.2.4. Beschrijving
Leveren, plaatsen en installeren van een full-digitaal mammografie toestel 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 112-254628

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Leveren, plaatsen en installeren van een full-digitaal mammografie toestel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: GE Healthcare bvba
Postadres: Kouterveldstraat 20,BE-1831 Diegem
Tel: +32 27197311
Fax: +32 27197359
E-mail: Stef.janssens@bioscan.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.gehealthcare.com/lifesciences
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18