Informatie Vlaanderen

Bijhouding binnengebieden van het Grootschalig ReferentieBestand (GRB)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Informatie Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 110,BE-9000 Gent
Tel: +32 92761579
E-mail: aiv_overheidsopdrachten@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338162


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bijhouding binnengebieden van het Grootschalig ReferentieBestand (GRB) 
Referentienummer: AIV-BIN/2019/0401-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71354100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Bijhouding binnengebieden van het Grootschalig ReferentieBestand (GRB)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuwe versie van het administratief bestek opgeladen (AIV-BIN_2019_0401_v2.0). De nieuwe versie bevat een wijziging m.b.t. de kwalitatieve selectiecriteria meer bepaald de technische bekwaamheid. Deze nieuwe versie vervangt de oude versie (v1.0). Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienden van een offerte.