Zorg Leuven, Welzijnsvereniging

Raamovereenkomst voor studieopdrachten voor (totaal)renovaties (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen en EPB)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Zorg Leuven, Welzijnsvereniging
Postadres: Andreas Vesaliusstraat 47/0001,BE-3000 Leuven
Tel: +32 16248002
Fax: +32 16248349
E-mail: ward.decre@zorgleuven.be
Internetadres(sen): www.zorgleuven.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor studieopdrachten voor (totaal)renovaties (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen en EPB) 
Referentienummer: ZL-FCD-2019-095
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Lijst met vragen en antwoorden. Bijgevoegd document op e-notification.