Ocmw Sint Gillis

Plaatsing van verluchtingsinstallatie double flux in de centraal bestuur van het OCMW van Sint Gillis - Opdracht voorbehouden voor maatschappelijke onderneming in sociale economie.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Sint Gillis
Postadres: Fernand Bernierstraat 40,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: De heer Khaled SOR
Tel: +32 26005457
Fax: +32 26005419
E-mail: ksor@cpasstgilles.irisnet.be
Internetadres(sen): http://cpas1060.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Plaatsing van verluchtingsinstallatie double flux in de centraal bestuur van het OCMW van Sint Gillis - Opdracht voorbehouden voor maatschappelijke onderneming in sociale economie.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42520000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05