Gemeente Zonhoven

Vervanging van het buitenschrijnwerk en het isoleren en afwerken van de buitengevels van het gemeentehuis - Lot II


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Zonhoven
Postadres: Kerkplein 1,BE-3520 Zonhoven
Contactpersoon: De heer Ronny Peeters
Tel: +32 11810484
E-mail: ronny.peeters@zonhoven.be
Internetadres(sen): www.zonhoven.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervanging van het buitenschrijnwerk en het isoleren en afwerken van de buitengevels van het gemeentehuis - Lot II 
Referentienummer: 861.1 - IV 065 - II
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentehuis, Kerkplein 1 te 3520 Zonhoven
II.2.4. Beschrijving
Isoleren en pleisteren van de buitengevels van het gemeentehuis. 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van gelijkaardige projecten die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, met vermelding van de kostprijs, de uitvoeringsdatum en attest goede uitvoering van de opdrachtgever.

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D21 (Gevels reinigen en opknappen), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-15 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-15
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Gemeentebestuur Zonhoven, Kerkplein 1Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05