Ocmw Zaventem

Uitnodiging tot indienen offerte - Uitbating centrale keuken en bereiden van dagverse maaltijden voor WZC en instellingen van het OCMW Zaventem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Zaventem
Postadres: Hector Henneaulaan 1,BE-1930 Zaventem
Contactpersoon: De heer Luc De Blieck
Tel: +32 27208884
E-mail: directieWZC@ocmw-zaventem.org
Internetadres(sen): www.ocmw-zaventem.org 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Uitbating centrale keuken en bereiden van dagverse maaltijden voor WZC en instellingen van het OCMW Zaventem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: CAD/2018/493/OCMW/1224
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55321000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: OCMW Zaventem, Hector Henneaulaan 1 te 1930 Zaventem
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren opdracht ten behoeve van het OCMW Zaventem, de opdrachtgever, betreft ondermeer: - De uitbating van de centrale keuken onder leiding van de kok-keukenbeheerder, de bereiding van de maaltijden volgens voorgeschreven dieet en (de coördinatie van de) levering van de maaltijden aan volgende afzetpunten: - het woonzorgcentrum. - de bewoners van serviceflats en assistentiewoningen die het middagmaal via het OCMW gebruiken - De verantwoordelijkheid voor en het toezicht op de bereiding van de maaltijden, de naleving van de HACCP-normen tot en met de portionering/distributie/bedeling. - Het bestellen en leveren van voedingsmiddelen aan de centrale keuken. - Het beheer van de ingrediënten- en voedingsmiddelenstocks. - Bestelling, ontvangst en de opslag van alle materialen en producten nodig voor de vaatwas, de schoonmaak van alle keukenlokalen, alsmede de wegwerpmaterialen die noodzakelijk zijn voor maaltijden ( vb. servetten, placemats bij feesten, afdekfolie, plastic recipiënten,.) - Het onderhoud van de centrale keuken en de vaat, alsook het proper houden van de afdelingskeukens. - De organisatie van het personeel (uurroosters, verlofplanning.). - Het toezicht op de veiligheid en energiezuinigheid. - Verantwoordelijkheid voor de tracabiliteit en alle wettelijke regelgevingen. - Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes 2 x per jaar en het presenteren ervan - De kok-keukenbeheerder moet op vraag kunnen aanwezig zijn op de gebruikersraad (maximaal 4 keer per jaar gedurende ca 30').  - Minstens maandelijks overleg tussen regiomanager en directie. De leveringen van voedingsmiddelen en de uitvoering van de opdracht dienen te geschieden op het volgend adres: Woonzorgcentrum I.Trappeniers. Het beheer van de centrale keuken en de bereiding van maaltijden gebeuren met de infrastructuur en het personeel aan de kok-keukenbeheerder ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (eventueel aangevuld met personeel van de inschrijver). De geleverde goederen dienen te beantwoorden aan de criteria hierna opgesomd. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-15 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05