Havenbedrijf Antwerpen

Raamcontract verhardingen (grote werken)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Havenbedrijf Antwerpen
Postadres: Zaha Hadidplein 1,BE-2030 Antwerpen
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen): www.portofantwerp.com 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract verhardingen (grote werken) 
Referentienummer: B10619
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233142
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2454482.50 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Havenbedrijf Antwerpen, Zaha Hadidplein 1 te 2030 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het herstel en onderhoud van de infrastructuur van de openbare wegen en bedrijfsterreinen die onder beheer van het Havenbedrijf Antwerpen vallen en het aanleggen van nieuwe infrastructuur; volgens deelopdrachten binnen deze raamovereenkomst. De uit te voeren werken bevinden zich in het havengebied (of in de nabijheid van het havengebied) van Antwerpen zowel op Linker- en Rechteroever. De werken omvatten opbraakwerken, mogelijk rioleringswerken, funderingswerken en/of het herstellen en aanleggen van verhardingen. De werken die in de aanneming uitgevoerd dienen te worden, zijn in hoofdzaak: - Opbreken van bestaande te herstellen verhardingen incl. afvoer van de opbraakmaterialen; - Grondwerken incl. afvoer van gronden; - Verwerken van gronden met kwaliteit bodem en/of bouwstof; - Herstellen/aanleggen van funderingen. Herstellen/aanleggen van asfalt- en elementverhardingen; - Herstellen/aanleggen van rioolaansluitingen; - Het plaatsen of vervangen van lijnvormige elementen; - Vernieuwen van toplagen van bitumineuze verhardingen; 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 075-167843

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Raamcontract verhardingen (grote werken)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Norré-Behaegel nv
Postadres: Koninklijke Baan 196,BE-8434 Westende
Tel: +32 58236606
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Wijze van indienen - e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.beVoor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.Richtlijnen bij het invullen van het UEA:- Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal.- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05