Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Reiniging van drainage- en rioleringsleidingen R1 te Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Tel: +32 32246887
E-mail: mohammed.albouzidi@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315892 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327483


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Reiniging van drainage- en rioleringsleidingen R1 te Antwerpen 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-D121-60_1M3D8E-18-24-F03_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90491000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Reiniging van drainage- en rioleringsleidingen R1 en R2 te Antwerpen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: R1 te Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Reiniging van drainage- en rioleringsleidingen R1 te Antwerpen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 215-492685

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Deze overheidsopdracht wordt gepubliceerd met een verkorte publicatietermijn conform art. 36§2 Wet Overheidsopdrachten 17/6/2016. De vooraankondiging werd gepubliceerd op 25/7/2018.Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 9/10/2018:- De uitvoeringstermijn van deze opdracht bedraagt 55 kalenderdagen in plaats van 60 kalenderdagen.- De aanbestedingsdatum wordt verzet naar 25 oktober 2018 om 14u30.- Een foutieve versie van het bestek werd gepubliceerd, gelieve het juiste bestek te hanteren met als bestandsnaam: 'X10-D121-60_Aangepast bestek ter publicatie.pdf'.- Tevens werd het document: 'X10-D121-60_Modeldocument verzekeringen.docx' toegevoegd als bijlage.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04