Universitair Ziekenhuis Brussel

Raamovereenkomst medische gassen bulkgassen en technische gassen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres: Laarbeeklaan 101,BE-1090 Brussel
Contactpersoon: De heer Gert Vanaenrode
Tel: +32 24775521
Fax: +32 24775800
E-mail: Gert.Vanaenrode@uzbrussel.be
Internetadres(sen): www.uzbrussel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst medische gassen bulkgassen en technische gassen 
Referentienummer: UZB/AD/2018 01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 24111500
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Medische gassen en geneesmiddelengassen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: APOTHEEK, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Technische gassen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: APOTHEEK, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.Berekeningswijze in geval private onderneming:0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +0,998 x Omzet / Totale bezittingen.De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.
Eventuele minimumeisen:
Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1.  Een beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming, de maatregelen die zij treft om kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die zij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek. Monsters, beschrijvingen en/of foto's van de te leveren goederen. Certificaten opgesteld door de als bevoegd erkende officiële instituten of diensten voor kwaliteitscontrole waarin de conformiteit met bepaalde normen en specificaties wordt bevestigd, hiervoor wordt specifiek ook gevraagd naar:- voor geregistreerde geneesmiddelen: registratiebewijs (VHB) of bereidingsvergunning voor gasmengsels conform de Belgische Wet op de geneesmiddelen, en conform Europese farmacopee. Voor terugbetaalde geneesmiddelen het bewijs van terugbetaling door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering);- voor medische hulpmiddelen: ISO 13485-certificaat en/of CE-certificaat (met geldigheidsdatum voor fabricagedatum) conform de Belgische Wet op de medische hulpmiddelen. Conformiteit Belgische wet op de geneesmiddelen en Wet op de medische hulpmiddelen, aantonen via- Vergunning farmaceutische fabricatie (met QC analyse);- Certificaat Eudra GMP / productievergunning cf. KB 6 juni 1960; de naam van de industrieapotheker in dienst wordt opgegeven, alsook zijn tewerkstellingsregime.- Distributievergunning (GDP);- Bewijs van verplichte notificatie als distributeur van medische hulpmiddelen bij het FAGG. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. Een geldig EMAS (milieubeheersysteem) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubescherming. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht. Minimumeisen: zie bestek De inschrijver garandeert te allen tijde de levering ongeacht de situatie (staking, weersomstandigheden,.). De leverancier voorziet adequate en relevante informatie qua bewaring en voorzorgsmaatregelen aan het bestuur.

Eventuele minimumeisen:
1. zie vereiste bewijsstukken


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-14 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-14
Plaatselijke tijd: 15:00
Adres: Lokaal Aankoopdienst

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel - Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04