Az Sint-jan Brugge-oostende Av

Aankoop röntgeninstallatie voor cardiale diagnostiek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres: Ruddershove 10,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Ines Bernhard
Tel: +32 50452083
Fax: +32 50452229
E-mail: Ines.Bernhard@azsintjan.be
Internetadres(sen): www.azsintjan.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop röntgeninstallatie voor cardiale diagnostiek  
Referentienummer: 2018/RCD/WV
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
498980.75 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende
II.2.4. Beschrijving
Aankoop röntgeninstallatie voor cardiale diagnostiek  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 013-025082

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aankoop röntgeninstallatie voor cardiale diagnostiek

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: GE HEALTHCARE BVBA
Postadres: Kouterveldstraat 20,BE-1831 Diegem
Tel: +32 27197362
Fax: +32 27197359
E-mail: backofficediegem@ge.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04