Bio Base Europe Pilot Plant Vzw

Ontwerp, levering en installatie containerised skid gas fermentatie proces installatie BBEPP


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Bio Base Europe Pilot Plant vzw
Postadres: Rodenhuizekaai 1,BE-9042 Gent (Desteldonk)
Tel: +32 93357001
E-mail: jochem.vanhove@bbeu.org
Internetadres(sen): http://www.biobaseeurope.eu/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327388


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ontwerp, levering en installatie containerised skid gas fermentatie proces installatie BBEPP 
Referentienummer: BBEPP-2018-KDW-1204-261-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Kandidatuurstelling voor een overeenkomst voor het ontwerp, de levering en installatie van een containerised skid gas fermentatie proces installatie voor de Pilot Plant
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
Kandidatuurstelling voor en overeenkomst voor het ontwerp, de levering en installatie van een containerised skid gas fermentatie proces installatie voor de Pilot Plant 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie ook in te vullen UEA document en kandidaatstellingsdossier in bijlageTechnische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (kopies) bij de inschrijving te voegen (Art. 68, §4 KB1).De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door:- het voorleggen van een referentielijst van: Minimum één gelijkaardige levering (containerised skid proces installatie in de chemie of bij voorkeur in de biotechnologie van minimum 1.000.000 ?) uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar.De rangschikking van het aantal kandidaten wordt bepaald door het opgegeven aantal en soort referenties

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-07 00:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-01-15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Voor het indienen van het kandidatuurstellingsdossier gelieve de bijlage: 2018-12-04 selectieleidraad dossier 261 te willen raadplegen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 68, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapstraat 68, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 68, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04