Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek

2 phacotoestellen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres: Groenebriel 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Dominique Nijs
Tel: +32 92246118
E-mail: dominique.nijs@azstlucas.be
Internetadres(sen): www.azstlucas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2 phacotoestellen 
Referentienummer: 2018-018-MIT-DN
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33162000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Medische Informatie Technologie (MIT), Groenebriel 1, (interne straat 29) te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft de levering, het in dienst stellen en onderhouden van 2 phacotoestellen voor dienst oogheelkunde, samen met de levering van toestelspecifiek verbruiksmateriaal en toebehoren. 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver bewijst zijn financiële draagkracht door voorlegging van de recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen over de laatste drie beschikbare boekjaren, te voegen bij zijn offerte. Voor de inschrijvers uit België zal de aanbestedende overheid de nodige balans en resultatenrekeningen zelf digitaal ophalen via de Telemarc toepassing na opening van de offertes.
Eventuele minimumeisen:
1. Geen negatief eigen vermogen in de gevraagde boekjaren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver voegt bij zijn offerte relevante referenties van ziekenhuizen waar gelijkaardige opdrachten door de inschrijver zelf zijn uitgevoerd. De referenties dienen opgegeven te worden in het formaat van bijlage C. 2. De inschrijver bewijst zijn notificatie bij het fagg voor de distributieactiviteit van de in de offerte aangeboden medische hulpmiddelen.3. De inschrijver voegt bij zijn offerte de nodige attesten of verklaringen waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over een eigen technische dienst/dienst na verkoop/herstellingsplaats.

Eventuele minimumeisen:
1. De lijst bevat minstens 2 referenties van een ziekenhuis waarbij een gelijkaardige opdracht uitgevoerd werd door de inschrijver zelf.
2. document dient bij de offerte te zitten
3. - De technische dienst van de inschrijver dient minstens 2 technische medewerkers in loondienst te hebben, dit om de aanbestedende overheid ervan te verzekeren dat er voldoende support op technisch vlak kan worden gegeven door de inschrijver, zowel tijdens de installatie als bij de dienst na verkoop. De aanbestedende overheid aanvaardt aldus geen subcontractors van de inschrijver, of zelfstandige werknemers waarbij de inschrijver in se de klant is voor het uitvoeren van de installatie.
- De ondersteuning van deze technische dienst/dienst na verkoop/herstellingsplaats dient in het Nederlands plaats te vinden.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-10 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-10
Plaatselijke tijd: 13:30Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De in deze publicatie opgegeven 'looptijd' betreft de maximale leveringstermijn van de toestellen.Deze opdracht is identiek aan de eerder gepubliceerde opdracht (met publicatie referentie 2018-535577) dewelke stopgezet werd omdat e-tendering per vergissing niet geactiveerd werd bij de publicatie van de opdracht. Aan het bestek en aanvullende documenten werden geen wijzigingen aangebracht.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Opgeëistenlaan, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04