Fedasil_mp

Raamovereenkomst betreffende de huur van sanitaire containers voor de opvangcentra van FEDASIL


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_MP
Postadres: Rue des Chartreux 21,BE-1000 Bruxelles
Tel: +32 2134390
E-mail: charlotte.tixhon@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327347


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst betreffende de huur van sanitaire containers voor de opvangcentra van FEDASIL 
Referentienummer: FEDASIL_MP-2018 1401-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44211000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst betreffende de huur van sanitaire containers voor de opvangcentra van FEDASIL
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst betreffende de huur van sanitaire containers voor de opvangcentra van FEDASIL 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Datum van de infosessie (aanwezigheid verplicht) : woensdag 12/12/2018, van 9u tot 10u (zie punt 12.2. van het bestek)Plaats : Fedasil FHQ, Kartuizerstraat 21, 1000 BrusselAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-07 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-07
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
CONSEIL D'ETAT
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
CONSEIL D'ETAT
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
CONSEIL D'ETAT
Rue de la Science 33, BE-1040 Bruxelles

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03