Fod Fin Afdeling Aankopen

Openbare procedure voor aanneming van diensten betreffende de begeleiding van verschillende federale overheidsdiensten in het kader van de ontwikkeling van hun employer branding-beleid


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Afdeling Aankopen
E-mail: finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327336 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327336


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor aanneming van diensten betreffende de begeleiding van verschillende federale overheidsdiensten in het kader van de ontwikkeling van hun employer branding-beleid 
Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2018/049-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Begeleiding van verschillende federale overheidsdiensten in het kader van de ontwikkeling van hun employer branding-beleid
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
begeleiding van verschillende federale overheidsdiensten in het kader van de ontwikkeling van hun employer branding-beleid  
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-21 14:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-21
Plaatselijke tijd: 14:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapstraat, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03