Jules Bordet Instituut

De ankoop, de installatie, de inbedrijfstelling en het onderhoud van een automatische injector


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Jules Bordet Instituut
Postadres:  Héger Bordet straat 1,BE-1000 Brussels
Contactpersoon: Mevrouw Erika Catherine Patino Chela
Tel: +32 25413883
E-mail: erikacatherine.patinochela@bordet.be
Internetadres(sen): www.bordet.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
de ankoop, de installatie, de inbedrijfstelling en het onderhoud van een automatische injector 
Referentienummer: MPJB-2018-MNPS-0058
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Jules Bordet Instituut, Héger Bordet straat 1 te 1000 Brussels
II.2.4. Beschrijving
De Afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Jules Bordet Instituut wenst een automatische injector van radiofarmaceutische producten te verwerven om optimale stralingsbescherming voor alle gebruikers te garanderen en volledige automatisering van het systeem om fouten te voorkomen. 
II.2.7. Looptijd
45 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver moet zich gerealiseerd hebben een omzet van minstens 700.000,00 euros per jaar in de afgelopen drie jaar.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen (in het domein van deze opdracht) die gedurende de laatste twee jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Een lijst van de verschillende soorten onderhoud op het gebied van deze opdracht en deze die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 3. Een geldig ISO 9001 certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver die offertes indient, dient een lijst in die wordt ondersteund door ten minste twee documenten waaruit blijkt dat twee leveringen zijn voltooid op een gebied dat gelijk is aan deze opdracht.
2. De inschrijver die offertes indient, dient een lijst in die wordt ondersteund door ten minste twee documenten waaruit blijkt dat onderhoud zijn voltooid op een gebied dat gelijk is aan deze opdracht.
3. Een certificaat ISO of een verklaring.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-22 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, FR
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-22
Plaatselijke tijd: 14:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Etterbeek

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03