Kanselarij-ict

DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENSTEN inzake BEHEERSDIENSTEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kanselarij-ICT
Postadres: Wetstraat - Rue de la loi 16,BE-1000 Brussel - Bruxelles
Contactpersoon: Decruyenaere Bart
Tel: +32 25010412
E-mail: bart.decruyenaere@premier.fed.be
Internetadres(sen): www.premier.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327283


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENSTEN inzake BEHEERSDIENSTEN 
Referentienummer: AD-IT18107-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht bestaat uit 5 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op:
- (advies voor) de aankoop van gebruikslicenties van softwareprogramma's en de aanverwante maintenancediensten (percelen van reeks "S") met inbegrip van alle andere families van producten, die tijdens de duur van de opdracht door de uitgever/leverancier/producent van de software moeten worden ontwikkeld, of
- aanverwante gespecialiseerde consultancydiensten betreffende de voormelde softwareprogramma's (percelen van reeks "C").
Het voorwerp van elk perceel wordt nader beschreven in Technische specificaties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2000000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Advies voor- en levering van "4me"-licenties 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Consultancy voor "4me"-technologie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Advies voor- en levering van "Awingu"-licenties 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Consultancy voor "Awingu"-technologie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Analytische-boekhoudingsdienst 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 136-311121

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Advies voor- en de levering van 4me licenties

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Infravision BVBA
Nationaal identificatienummer: 0866.003.825
Postadres: Terbekehofdreef 24,BE-2610 Wilrijk
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Consultancy voor 4me technologie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Infravision BVBA
Nationaal identificatienummer: 0866.003.825
Postadres: Terbekehofdreef 24,BE-2610 Wilrijk
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Advies voor- en de levering van Awingu licenties

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: IT1 bvba
Nationaal identificatienummer: 0454486768
Postadres: Steenkaaistraat 14,BE-9200 Baasrode
NUTS-code: BE232
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Consultancy voor Awingu technologie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Prodata systems SA
Nationaal identificatienummer: 0440587460
Postadres: Leuvensesteenweg 540,BE-1930 Zaventem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Analytischeboekhouddienst

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Asfalys sprl
Nationaal identificatienummer: 536866690
Postadres: Avenue de Loisir 10/27,BE-1140 Evere
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Federale Ombudsdienst
Leuvenseweg 48 bus 6 , BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Federale Ombudsienst
Leuvenseweg 48 bus 6 , BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03