Kanselarij-ict

DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENSTEN OP HET VLAK VAN INFORMATION SECURITY


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kanselarij-ICT
Postadres: Wetstraat - Rue de la loi 16,BE-1000 Brussel - Bruxelles
Contactpersoon: Decruyenaere Bart
Tel: +32 25010412
E-mail: bart.decruyenaere@premier.fed.be
Internetadres(sen): www.premier.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327262


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENSTEN OP HET VLAK VAN INFORMATION SECURITY 
Referentienummer: AD-IT18108-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht bestaat uit 3 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op:
- (advies voor) de aankoop van gebruikslicenties van softwareprogramma's en de aanverwante maintenancediensten (percelen van reeks "S") met inbegrip van alle andere families van producten, die tijdens de duur van de opdracht door de uitgever/leverancier/producent van de software moeten worden ontwikkeld, of
- aanverwante gespecialiseerde consultancydiensten betreffende de voormelde softwareprogramma's (percelen van reeks "C").
Het voorwerp van elk perceel wordt nader beschreven in Technische specificaties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2000000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Advies voor- en levering van "Idecsi"-licenties 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Consultancy voor "Idecsi"-technologie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Advies voor- en levering van "Wallix"-licenties 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 153-351795

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Advies voor- en het leveren van Idesci-licenties

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Idecsi
Nationaal identificatienummer: FR46533889531
Postadres: 6, rue de Berri - 75008 Paris,FR-75008 parijs
NUTS-code: FR101
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Consultancy voor Idecsi Technologie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Idecsi
Nationaal identificatienummer: FR46533889531
Postadres: 6, rue de Berri - 75008 Paris ,FR-75008 paris
NUTS-code: FR1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Advies voor- en het leveren van Wallix licenties

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Cyber Security Management SPRL
Nationaal identificatienummer: be 0867 076 367
Postadres: Chaussée de Bruxelles 94B,BE-1410 Waterloo
NUTS-code: BE10
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Federale Ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Federale ombudsdienst
Leuvenseweg 48 bus 6 - 1000 Brussel, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03