Fod Economie, K.m.o., Middenstand En Energie

2018/60749/E2/BAT/Labotesten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres: Vooruitgangstraat 50,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Budget en Beheerscontrole
Tel: +32 22777947
Fax: +32 22775108
E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be
Internetadres(sen): http://economie.fgov.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327257


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2018/60749/E2/BAT/Labotesten 
Referentienummer: FOD ECO-2018/60749-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71600000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Labotesten in het kader van het markttoezicht op de veilig-heid van toestellen en het Energy Label
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
256625.78 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests in het kader van het energy label voor residentiele ventilatietoestellen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt de controle van 5 toestellen in. Deze controle bestaat uit:  - De verificatie van het etiket (Bijlage III van EU 1254/2014) en de productkaart (Bijlage IV van EU 1254/2014): bv: de aanwezigheid van alle gegevens controleren, controle van de lay-out van het etiket - Verificatie van de gegevens op het etiket en de productkaart, en dit volgens de standaard meet-methode zoals vermeld in Bijlage VIII van EU 1254/2014, de mededeling van de Commissie in het kader van deze Verordening (2016/C 416/06) en de richtsnoeren die deze Verordening ver-gezellen. Specifiek dienen zeker bepaald te worden: - De energie-efficiëntieklasse  en alle onderliggende waarden nodig om deze klasse te bepalen. - Maximaal debiet - Percentages voor Interne en externe lekkage - Mengpercentage van tweerichtingsventilatie-eenheden.  Indien bepaalde zaken niet uitgevoerd kunnen worden moet dit duidelijk vermeld worden in de prijsoffer-te, indien voor bepaalde zaken afgeweken wordt van de standaard moet dit ook vermeld worden op de prijsofferte, vergezeld van de reden. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests in het kader van het energy label van toestellen voor directionele lampen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt de controle van 10 toestellen in. Deze controle bestaat uit: - Conformiteit van het etiket (Bijlage II van EU 874/2012) en de productkaart (Bijlage III van EU 874/2012) controleren: bv. De aanwezigheid van alle gegevens controleren, Controle van de lay-out van het etiket.  - Verificatie van de gegevens op het etiket en de productkaart. Deze gegevens dienen geverifieerd worden volgens de geldende norm zoals vermeld in de Communicatie van de Commissie (2014/C 22/02) Specifiek moet zeker gecontroleerd worden: - Luminous flux - Power - EEI - Energy label - Power factor - CCT - CRI - Peak intensity - Beam angle Voor elk model dienen 20 exemplaren getest te worden. Indien bepaalde zaken niet uitgevoerd kunnen worden moet dit duidelijk vermeld worden in de prijsofferte, indien voor bepaalde zaken afgeweken wordt van de standaard moet dit ook vermeld worden op de prijsofferte, vergezeld van reden  

Lot 3

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests in het kader van het energy label van toestellen voor niet-directionele lampen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt de controle van 10 toestellen in. Deze controle bestaat uit: - Conformiteit van het etiket (Bijlage II van EU 874/2012) en de productkaart (Bijlage III van EU 874/2012) controleren: bv. De aanwezigheid van alle gegevens controleren, Controle van de lay-out van het etiket.  - Verificatie van de gegevens op het etiket en de productkaart. Deze gegevens dienen geverifi-eerd worden volgens de geldende norm zoals vermeld in de Communicatie van de Commissie (2014/C 22/02) Specifiek moet zeker gecontroleerd worden: - Luminous flux - Power - EEI - Energy label - Power factor - CCT - CRI Voor elk model dienen 20 exemplaren getest te worden. Indien bepaalde zaken niet uitgevoerd kunnen worden moet dit duidelijk vermeld worden in de prijsoffer-te, indien voor bepaalde zaken afgeweken wordt van de standaard moet dit ook vermeld worden op de prijsofferte, vergezeld van reden 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests in het kader van het energy label voor lokale verwarmingstoestellen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt de controle van 5 toestellen in. Deze controle bestaat uit: - de verificatie van het etiket (Bijlage III van EU 2015/1186) en de productkaart (Bijlage IV van EU 2015/1186): bv. De aanwezigheid van alle gegevens controleren, controle van de lay-out van het etiket. - Verificatie van de gegevens op het etiket en de productkaart, en dit volgens de standaard meet-methode zoals vermeld in Bijlage VIII van EU 2015/1186, de mededeling van de Commissie in het kader van deze Verordening (2017/C 076/02) en de richtsnoeren die deze Verordening ver-gezellen. Specifiek dienen zeker bepaald te worden: - energie-efficiëntieklasse en alle onderliggende waarden nodig om deze klasse te bepalen. - directe warmteafgifte - indien aanwezig, indirecte warmteafgifte - NOx, CO en PM emmissiewaarden Indien bepaalde zaken niet uitgevoerd kunnen worden moet dit duidelijk vermeld worden in de prijsoffer-te, indien voor bepaalde zaken afgeweken wordt van de standaard moet dit ook vermeld worden op de prijsofferte, vergezeld van reden. 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests in het kader van het energy label voor verwarmingsketels voor vaste brandstoffen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt de controle van 5 toestellen in. Deze controle bestaat uit: - De verificatie van het etiket (Bijlage III van EU 2015/1187) en de productkaart (Bijlage IV van EU 2015/1187): bv. De aanwezigheid van alle gegevens controleren, controle van de lay-out van het etiket. - Verificatie van de gegevens op het etiket en de productkaart, en dit volgens de standaard meet-methode zoals vermeld in Bijlage VIII van EU 2015/1187, de mededeling van de Commissie in het kader van deze Verordening (2017/C 076/01) en de richtsnoeren die deze Verordening ver-gezellen. Specifiek dienen bepaald te worden: - De energie-efficiëntieklasse en alle onderliggende waarden nodig om deze klasse te bepalen. - De seizoensgebonden emissiewaarden van CO, NOx en PM  en alle onderliggende waarden nodig om deze klasse te bepalen. Indien bepaalde zaken niet uitgevoerd kunnen worden moet dit duidelijk vermeld worden in de prijsoffer-te, indien voor bepaalde zaken afgeweken wordt van de standaard moet dit ook vermeld worden op de prijsofferte, vergezeld van reden. 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests betreffende de straling van zonnebanken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt het testen van 5 toestellen in. Geharmoniseerde normen : - NBN EN 60335-2-27 :2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27 : Par-ticular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation Programma van testen : § 8 Marking and instructions § 32 Radiation, toxicity and similar hazards Daarnaast dienen de testen uit paragraaf 32 opnieuw uitgevoerd te worden op dezelfde apparaten, nadat deze 500 uur in werking zijn geweest en de lampen vervangen werden op redelijkerwijze te voorziene manier. 

Lot 7

II.2.1. Benaming
: Laboratoriumtests betreffende de veiligheid van elektrische toestellen voor UV-lampen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt het testen van 10 lampen in. Geharmoniseerde normen : IEC 61228:2008: FLUORESCENT ULTRAVIOLET LAMPS USED FOR TANNING - MEASUREMENT AND SPECIFICATION METHOD Programma van testen : De overeenkomst van de straling van de UV lampen met de equivalentie codes dient gecontroleerd te worden. 

Lot 8

II.2.1. Benaming
2.2.8. Perceel 8: Laboratoriumtests betreffende de veiligheid van elektrische toestellen voor USB laders 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt het testen van 30 toestellen in. Geharmoniseerde norm : EN 60950-1: 2006: Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements + A12:2011 + AC:2011 + A11:2009 + A1:2010 + A2:2013 Programma van testen : a) Visueel en constructief onderzoek §1 General §3 Wiring, connections and supply b) Testen §2 Protection from hazards §4 Physical requirements §5 Electrical requirements and simulated abnormal conditions 

Lot 9

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests betreffende de veiligheid van elektrische toestellen voor kerstverlichting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt het testen van 10 toestellen in. Geharmoniseerde normen : NBN EN 60598-1:2015: Luminaires - Part 1: General requirements and tests + AC:2015 + AC:2016 NBN EN 60598-2-20:2015: Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains Programma van testen : a) Visuëel en constructief onderzoek §20.5 Classification of luminaires §20.6 Marking §20.7 Construction §20.9 Provisions for earthing §20.10 Terminals §20.11 External and internal wiring b) Testen  §20.8 Creepage distances and clearances §20.12 Protection against electric shock §20.13 Endurance tests and thermal tests §20.14 Resistance to dust, solid objects and moisture §20.15 Insulation resistance and electric strength §20.16 Resistance to heat, fire and tracking 

Lot 10

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests betreffende de veiligheid van elektrische toestellen voor elektrische dekens 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt het testen van 15 toestellen in. Geharmoniseerde normen : NBN EN 60335-1:2012: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General require-ments + AC:2014 + A11:2014 NBN EN 60335-2-17:2013: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances Programma van testen : a) Visuëel en constructief onderzoek § 6 Classification § 7 Marking and instructions § 8 Protection against access to live parts § 22 Construction  § 23 Internal wiring § 24 Components § 25 Supply connection and external flexible cords § 26 Terminals for external conductors § 27 Provision for earthing § 28 Screws and connections § 29 Clearances, creepage distances and solid insulation b) Testen  § 10 Power input and current § 11 Heating (+ hot non-functional touchable zones, taking account of the Opinion of the European Commission 2000/C 104/07) § 13 Leakage current and electric strength at operating temperature  § 15 Moisture resistance § 16 Leakage current and electric strength § 19 Abnormal operation § 30 Resistance to heat and fire 

Lot 11

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests betreffende de veiligheid van elektrische toestellen voor haardrogers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt het testen van 20 toestellen in. Geharmoniseerde normen : NBN EN 60335-1:2012: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General require-ments + AC:2014 + A11:2014 NBN EN 60335-2-23:2003: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care + A11:2010 + AC:2012 + A2:2015 + A1:2008 Programma van testen : a) Visuëel en constructief onderzoek § 6 Classification § 7 Marking and instructions § 8 Protection against access to live parts § 22 Construction  § 23 Internal wiring § 24 Components § 25 Supply connection and external flexible cords § 26 Terminals for external conductors § 27 Provision for earthing § 28 Screws and connections § 29 Clearances, creepage distances and solid insulation  b) Testen  § 10 Power input and current § 11 Heating (+ hot non-functional touchable zones, taking account of the Opinion of the European Commission 2000/C 104/07) § 13 Leakage current and electric strength at operating temperature  § 15 Moisture resistance § 16 Leakage current and electric strength § 19 Abnormal operation § 30 Resistance to heat and fire 

Lot 12

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests betreffende de veiligheid van elektrische toestellen voor keukenrobots 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt het testen van 10 toestellen in. Geharmoniseerde normen : NBN EN 60335-1:2012: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General require-ments + AC:2014 + A11:2014 NBN EN 60335-2-14 :2007 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14 : Particular requirements for kitchen machines + A1 :2009 Programma van testen : a) Visuëel en constructief onderzoek § 6 Classification § 7 Marking and instructions § 8 Protection against access to live parts § 22 Construction  § 23 Internal wiring § 24 Components § 25 Supply connection and external flexible cords § 26 Terminals for external conductors § 27 Provision for earthing § 28 Screws and connections § 29 Clearances, creepage distances and solid insulation  b) Testen  § 10 Power input and current § 11 Heating (+ hot non-functional touchable zones, taking account of the Opinion of the European Commission 2000/C 104/07) § 13 Leakage current and electric strength at operating temperature  § 15 Moisture resistance § 16 Leakage current and electric strength § 19 Abnormal operation § 30 Resistance to heat and fire 

Lot 13

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests betreffende de conformiteit van elektrische toestellen voor LED TL buizen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt het testen van 15 toestellen in. Geharmoniseerde normen : EN 55015:2013: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment EN 61000-3-2:2014: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current = 16 A per phase) + A1:2009+ A2:2009 EN 61000-3-3:2013: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage chang-es, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection EN 61547:2009: Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements Programma van testen : a) Radio disturbance requirements §4 Limits §5 Application of the limits §6 Operating conditions for lighting equipment §7 Method of insertion loss measurement §8 Method of measurement of disturbance voltages §9 Method of measurement of radiated electromagnetic disturbances §10 Interpretation of CISPR radio disturbance limits b) Harmonic current emissions requirements: §6 General requirements §7 Harmonic current limits  c) Voltage changes, voltage fluctuations and flicker: §4 Assessment of voltage changes, voltage fluctuations and flicker §5 Limits §6 Test conditions d) Immunity requirements: §4 Performance criteria §5 Test specifications §6 Application of test specifications §7 Conditions during testing §8 Assessment of conformity 

Lot 14

II.2.1. Benaming
: Laboratoriumtests betreffende de conformiteit van elektrische toestellen voor PLC 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt het testen van 5 toestellen in. Geharmoniseerde normen : EN 50561-1:2013: Power line communication apparatus used in low-voltage installations - Radio disturb-ance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use + AC:2015:  EN 50412-2-1:2005: Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz - Part 2-1: Residential, commercial and industrial environment - Immunity requirements Programma van testen : a) Radio disturbance requirements §4 Requirements for conducted disturbances at AC mains power ports §5 Requirements for conducted disturbances at telecommunication/network ports §6 Requirements for conducted disturbances and communications signals at PLC ports §7 Requirements for radiated disturbances b) Immunity requirements: §8 Narrow band responses & radio frequencies continuous conducted tests 

Lot 15

II.2.1. Benaming
: Laboratoriumtests betreffende de conformiteit van elektrische toestellen voor robot stofzuigers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt het testen van 10 toestellen in. Geharmoniseerde normen : EN 55014-1:2006: Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission EN 55014-2:1997: Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard + A2:2008 + AC:1997 + A1:2001 EN 61000-3-2:2014: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current = 16 A per phase) + A1:2009+ A2:2009 EN 61000-3-3:2013: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage chang-es, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection Programma van testen : a) Radio-frequency disturbance requirements: §6 Limits of electromagnetic disturbances §7 Measurement requirements §8 Special provisions for test site measurements ( 9 kHz to 1 GHz) §9 Radiation measurements : 1 GHz to 18 GHz  §10 Measurement in situ b) Emission requirements: §4 Limits of disturbances §5 Test equipment and methods of measurement §6 Operating conditions §7 Interpretation of CISPR radio disturbance limits c) Immunity requirements: §5 Tests  §6 Performance criteria §7 Applicability of immunity tests §8 Conditions during testing §9 Assessment of conformity d) Harmonic current emissions requirements: §6 General requirements §7 Harmonic current limits  e) Voltage changes, voltage fluctuations and flicker: §4 Assessment of voltage changes, voltage fluctuations and flicker §5 Limits §6 Test conditions 

Lot 16

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests in het kader van de veiligheid van gastoestellen voor terrasverwarming 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt de controle van 5 toestellen in. Geharmoniseerde normen : NBN EN 14543 : Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances. Parasol patio heaters. Flueless radiant heaters for outdoor or amply ventilated area use. Programma van testen : De controle beperkt zich tot de aspecten en vereisten die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan de veiligheid en die behandeld worden in de volgende hoofdstukken van de normen.  Ontwerp en bouw  veiligheidswerking ( dichtheid, temperatuur, CO, onverbrand gas,.)  markeringen, waarschuwingen, instructies en handleidingen  uitstoot : NOx Het labo moet geen rekening houden met gegevens waar hij geen toegang tot heeft, zoals de kwalifica-ties van het productie personeel of het technisch dossier. Indien bepaalde zaken niet uitgevoerd kunnen worden moet dit duidelijk vermeld worden in de prijsoffer-te, indien voor bepaalde zaken afgeweken wordt van de standaard moet dit ook vermeld worden op de prijsofferte, vergezeld van de reden. 

Lot 17

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests in het kader van het energy label voor residentiele ventilatietoestellen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt de controle van 5 toestellen in. Geharmoniseerde normen : NBN EN 449 : Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances. Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic combustion heaters). Programma van testen : De controle beperkt zich tot de aspecten en vereisten die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan de veiligheid en die behandeld worden in de volgende hoofdstukken van de normen.  Ontwerp en bouw  veiligheidswerking ( dichtheid, temperatuur, CO, onverbrand gas,.)  markeringen, waarschuwingen, instructies en handleidingen  uitstoot : NOx Het labo moet geen rekening houden met gegevens waar hij geen toegang tot heeft, zoals de kwalifica-ties van het productie personeel of het technisch dossier. Indien bepaalde zaken niet uitgevoerd kunnen worden moet dit duidelijk vermeld worden in de prijsoffer-te, indien voor bepaalde zaken afgeweken wordt van de standaard moet dit ook vermeld worden op de prijsofferte, vergezeld van de reden. 

Lot 18

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests in het kader van de veiligheid van gastoestellen voor mobiele en draagbare niet-huishoudelijke lucht verwarmers (warme lucht kanon met elektrische ventilator) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt de controle van 5 toestellen in. Geharmoniseerde normen : NBN EN 1596 : Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Mobile and portable non-domestic forced convection direct fired air heaters. Programma van testen : De controle beperkt zich tot de aspecten en vereisten die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan de veiligheid en die behandeld worden in de volgende hoofdstukken van de normen.  Ontwerp en bouw  veiligheidswerking ( dichtheid, temperatuur, CO, onverbrand gas,.)  markeringen, waarschuwingen, instructies en handleidingen  uitstoot : NOx Het labo moet geen rekening houden met gegevens waar hij geen toegang tot heeft, zoals de kwalifica-ties van het productie personeel of het technisch dossier. Indien bepaalde zaken niet uitgevoerd kunnen worden moet dit duidelijk vermeld worden in de prijsoffer-te, indien voor bepaalde zaken afgeweken wordt van de standaard moet dit ook vermeld worden op de prijsofferte, vergezeld van de reden. 

Lot 19

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests in het kader van de veiligheid van gastoestellen voor kooktoestellen (huishoudelijk) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt de controle van 5 toestellen in. De te testen toestellen zijn van dubbele categorie en uitgerust met 5 branders. De gevraagde prijs is dus specifiek voor deze toestellen. Geharmoniseerde normen : NBN EN 30-1-1 : Domestic cooking appliances burning gas. Safety. General. Programma van testen : De controle beperkt zich tot de aspecten en vereisten die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan de veiligheid en die behandeld worden in de volgende hoofdstukken van de normen.  Ontwerp en bouw  veiligheidswerking ( dichtheid, temperatuur, CO, onverbrand gas,.)  markeringen, waarschuwingen, instructies en handleidingen  uitstoot : NOx Het labo moet geen rekening houden met gegevens waar hij geen toegang tot heeft, zoals de kwalifica-ties van het productie personeel of het technisch dossier. Indien bepaalde zaken niet uitgevoerd kunnen worden moet dit duidelijk vermeld worden in de prijsoffer-te, indien voor bepaalde zaken afgeweken wordt van de standaard moet dit ook vermeld worden op de prijsofferte, vergezeld van de reden. 

Lot 20

II.2.1. Benaming
Laboratoriumtests in het kader van de veiligheid van gastoestellen voor kooktoestellen (buiten) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt de controle van 5 toestellen in. De te testen toestellen zijn van enkele categorie, werkend op butaan/propaan en uitgerust met 2 bran-ders. De gevraagde prijs is dus specifiek voor deze toestellen. Geharmoniseerde normen : ? NBN EN 484 : Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances. Independent hot-plates, including those incorporating a grill for outdoor use; ? NBN EN 497 : Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances. Multi-purpose boiling burners for outdoor use. Programma van testen : De controle beperkt zich tot de aspecten en vereisten die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan de veiligheid en die behandeld worden in de volgende hoofdstukken van de normen.  Ontwerp en bouw  veiligheidswerking ( dichtheid, temperatuur, CO, onverbrand gas,.)  markeringen, waarschuwingen, instructies en handleidingen  uitstoot : NOx Het labo moet geen rekening houden met gegevens waar hij geen toegang tot heeft, zoals de kwalifica-ties van het productie personeel of het technisch dossier. Indien bepaalde zaken niet uitgevoerd kunnen worden moet dit duidelijk vermeld worden in de prijsoffer-te, indien voor bepaalde zaken afgeweken wordt van de standaard moet dit ook vermeld worden op de prijsofferte, vergezeld van de reden. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 096-219255

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Laboratoriumtests in het kader van het energy label voor lokale verwarmingstoestellen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: GAS.BE
Nationaal identificatienummer: BE0402940473
Postadres: Place Masui 15,BE-1000 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Laboratoriumtests in het kader van het energy label voor verwarmingsketels voor vaste brandstoffen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: GAS.BE
Nationaal identificatienummer: BE0402940473
Postadres: Place Masui 15,BE-1000 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Laboratoriumtests betreffende de veiligheid van elektrische toestellen voor USB laders

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SGS Belgium
Nationaal identificatienummer: BE0404882750
Postadres: SGS House, Noorderlaan 87,BE-2030 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Laboratoriumtests betreffende de veiligheid van elektrische toestellen voor kerstverlichting

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SGS Belgium
Nationaal identificatienummer: BE0404882750
Postadres: SGS House, Noorderlaan 87,BE-2030 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Laboratoriumtests betreffende de veiligheid van elektrische toestellen voor haardrogers

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SGS Belgium
Nationaal identificatienummer: BE040882750
Postadres: SGS House, Noorderlaan 87,BE-2030 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: Laboratoriumtests betreffende de veiligheid van elektrische toestellen voor keukenrobots

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SGS Belgium
Nationaal identificatienummer: BE0404882750
Postadres: SGS House, Noorderlaan 87,BE-2030 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 7: Laboratoriumtests betreffende de conformiteit van elektrische toestellen voor robot stofzuigers

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-31

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Blue Guide EMC Lab
Nationaal identificatienummer: BE0882166104
Postadres: Joseph Cardijnstraat 21,BE-9420 Erpe-Mere
NUTS-code: BE231
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 8: Laboratoriumtests in het kader van de veiligheid van gastoestellen voor terrasverwarming

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: KIWA Nederland BV
Nationaal identificatienummer: 08090048
Postadres: Wilmersdorf 50,NL-7327 AC Apeldoorn
NUTS-code: NL
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 9: Laboratoriumtests in het kader van de veiligheid van gastoestellen voor huishoudelijke verwarmingstoestellen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: KIWA Nederland BV
Nationaal identificatienummer: 08090048
Postadres: Wilmersdorf 50,NL-7327 AC Apeldoorn
NUTS-code: NL
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 10: Laboratoriumtests in het kader van de veiligheid van gastoestellen voor mobiele en draagbare niet-huishoudelijke lucht verwarmers (warme lucht kanon met elektrische ventilator)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: KIWA Nederland BV
Postadres: 08090048,NL-7327 AC Apeldoorn
NUTS-code: NL
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 11: Laboratoriumtests in het kader van de veiligheid van gastoestellen voor kooktoestellen (huishoudelijk)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: KIWA Nederland BV
Nationaal identificatienummer: 08090048
Postadres: Wilmersdorf 50,NL-7327 AC Apeldoorn
NUTS-code: NL
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 12: Laboratoriumtests in het kader van de veiligheid van gastoestellen voor kooktoestellen (buiten)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: KIWA Nederland BV
Nationaal identificatienummer: 08090048
Postadres: KIWA Nederland BV,NL-7327 AC Apeldoorn
NUTS-code: NL
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03