Infrabel Nv - Procurement, Afdeling I-fba.51

Aankoop en onderhoud van Websphere Messaging Software met assistentie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres: Marcel Broodthaersplein 2,BE-1060 Brussel
Tel: +32 25263599
E-mail: david.druez@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327228


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en onderhoud van Websphere Messaging Software met assistentie 
Referentienummer: I-FBA51-0000517019-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop en onderhoud van Websphere Messaging Software met assistentie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Aankoop en onderhoud van Websphere Messaging Software met assistentie 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype

Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie:
De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn.
Verklaring:
Wij doen beroep op de technische specificiteit artikel 124 § 1 4°b) van de wet van 17/06/2016. IBM is eigenaar van de broncode van de geleverde software en is de enige die hier het nodige onderhoud kan uitvoeren. IBM is ook de enige aanbieder van Websphere Messaging Software en werkt zonder resellers.

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: International Business Machines of Belgium
Postadres: Bourgetlaan, 42,BE-1130 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03