Limburg.net

Nieuwe IT infrastructuur


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Limburg.net
Postadres: Gouverneur Verwilghensingel 32,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Michel Duijsters
Tel: +32 11288989
E-mail: michel.duijsters@limburg.net
Internetadres(sen): http://www.Limburg.net https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326900


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwe IT infrastructuur 
Referentienummer: Limburg.net-AK13mmo_181107_IT infrastructuur 2018_UEA-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De vervanging van een aantal servers van Limburg.net alsook het operationeel beheer en technische ondersteuning met onderhoudscontract. Bijkomend te voorzien: licenties Microsoft Office 365 of gelijkwaardig, SharePoint of gelijkwaardig. Tenslotte worden een aantal servers en bijhorende Oracle servers en servers voor de website vervangen. Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Infrastructuur recyclagepaken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
II.2.4. Beschrijving
connectiviteit (MPLS lijnen en internet) van de recyclageparken op de verschillende locaties (momenteel 28). Device monitoring van netwerk apparatuur (router, switch, .) en lijnen voor recyclageparken 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht zesmaal verlengd worden met een periode van 1 jaar. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Infrastructuur Limburg.net 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
II.2.4. Beschrijving
? Connectiviteit (MPLS lijnen naar datacenter en internet vanuit datacenter) ter vervanging van  bestaande connectiviteit van hoofdkantoor Limburg.net ? Firewall in datacenter private cloud provider  ? Device monitoring voor firewalls   ? Managed firewall service  ? Kantoor switchen 2 x 48 poorten  ? Device monitoring voor kantoor switchen  ? Managed service voor kantoor switchen ? Wifi: LAN + access points  ? Device monitoring voor wireless LAN controller en access points  ? Managed service voor wireless LAN controller en access points ? Cloud provider service  ? Infrastructure as a service voor de servers in scope  ? Office 365  ? MS Office, Mail, Sharepoint, Teams, Access, Skype, e.a.  ? Eventueel bijkomende Spam filter  ? Licenties voor operating systems (SPLA)  ? Storage & back-up  ? Service level management  ? Incident management  ? Change management  ? Monitoring  ? OS monitoring voor alle in scope servers  ? Database monitoring voor alle in scope o.a. Oracle database servers   ? Patch management voor alle in scope servers  ? Database management voor alle in scope database servers  
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht zesmaal verlengd worden met een periode van 1 jaar. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Identity acces management tool 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
II.2.4. Beschrijving
Identity Acces Management Tool 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht zesmaal verlengd worden met een periode van 1 jaar. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 
In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: 

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-03 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er wordt een verplichte infosessie georganiseerd op 12/12/2019 van 14.00 tot 15.30u in de lokalen van Limburg.net. Gelieve u hiervoor in te schrijven door een mail te sturen naar michel.duijsters@limburg.net. Er wordt de gelegenheid geboden om schriftelijk vragen te stellen. Deze vragen dienen voor 19/12/2018 via het Vraag & Antwoord forum van e-Notification bij Limburg.net te zijn ingediend.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State of rechtbank van eerste aanleg
Wetenschapsstraat 60, BE-1000 Brussel
Tel: +32 5555555
Fax: +32 4444444

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03