Stad Turnhout

AANLEG PARK HEIZIJDSE VELDEN - QUICK WIN 3 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Turnhout
Postadres: Campus Blairon 200,BE-2300 Turnhout
Contactpersoon: De heer Jan Claes
Tel: +32 14443374
Fax: +32 14439275
E-mail: jan.claes@turnhout.be
Internetadres(sen): www.turnhout.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANLEG PARK HEIZIJDSE VELDEN - QUICK WIN 3 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2018460
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71421000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
In plaats van:
Detailtekening van Wilgentipi is extra toegevoegd.
Te lezen:
Detailtekening van Wilgentipi is extra toegevoegd.