De Werkvennootschap Nv Van Publiek Recht

Framework agreement for the construction of the bicycle highway "Canal route North"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Werkvennootschap NV van publiek recht
Postadres: Sint-Lazaruslaan 4-10,BE-1210 Brussel
E-mail: jelle.vercauteren@dwv.vlaanderen
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325430 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325430


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de aanleg van de fietssnelweg Kanaalroute Noord 
Referentienummer: DWV-QW N260-WK-01-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het uitvoeren van een wegenis- en rioleringsproject met bijhorende constructies, parallel aan de N260 te Grimbergen en Vilvoorde
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nota van inlichtingen