Provincie Oost-vlaanderen

Ninove : PTI - Vervangen glasdallen door nieuw buitenschrijnwerk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres: Gouvernementstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Eric Torrekens
Tel: +32 92677948
Fax: +32 92677999
E-mail: eric.torrekens@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.oost-vlaanderen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ninove : PTI - Vervangen glasdallen door nieuw buitenschrijnwerk 
Referentienummer: 2011-0307
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technische en beroepsbekwaamheid - 1. Erkenning
In plaats van:
Eventuele minimumeisen : Vereiste erkenning : D (bouwwerken)
Te lezen:
Eventuele minimumeisen : Vereiste erkenning : D of D20