Koopkoepel

AANKOOP VAN MATRASSEN EN KUSSENS


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: KOOPKOEPEL,BE Torhout
Contactpersoon: Patricia Desmet
Tel: +32 50745625
E-mail: patricia@koopkoepel.be
Internetadres(sen): https://www.koopkoepel.be https://www.koopkoepel.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANKOOP VAN MATRASSEN EN KUSSENS 
Referentienummer: 2018-249-MAT
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39143112
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Dit betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van matrassen en kussen, verspreid over 4 percelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werden een aantal wijzigingen aangebracht in de opdrachtdocumenten: de gewijzigde bladzijden worden bijgevoegd waarbij de wijzigingen in het geel werden gemarkeerd, naast een document met vragen en antwoorden op het bestek.