Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Procurement & Logistics Department

Concessie van openbaar vervoer per autobus tussen bezienswaardigheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Hop on- Hop off)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres: Koningsstraat 76,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Carla Gevaert
Tel: +32 25638635
Fax: +32 25153281
E-mail: carla.gevaert@mivb.brussels
Internetadres(sen): www.stib.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323777


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Concessie van openbaar vervoer per autobus tussen bezienswaardigheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Hop on- Hop off) 
Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL4000-F24_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60170000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Een concessiehouder zal het uitbatingsrecht toegekend krijgen, voor eigen rekening en op eigen naam, voor het openbaar vervoer per autobus tussen bezienswaardigheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze diensten zullen de vorm hebben van toeristische trips van het type tochten (Hop on- Hop off), moeten het ganse jaar uitgebaat worden onder de vorm van een regelmatig vervoersaanbod dwz; met respect van een voorafgesproken reisweg, stopplaatsen en uurregeling.
De interessepunten die in overweging moeten genomen worden liggen allen binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
De uitbating van elk circuit geeft aanleiding tot de betaling van een vergoeding zodanig berekend dat de kosten van de aanbestedende overheid gedekt worden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE



AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
bijkomende vragen en antwoorden bijgevoegd