Nationale Loterij N.v. Van Publiek Recht

Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres: Belliardstraat 25-33,BE-1040 Etterbeek
Contactpersoon: Gert Van den Dries
Tel: +32 22384965
E-mail: gert.vandendries@nationale-loterij.be
Internetadres(sen): www.loterie-nationale.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322268


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel 
Referentienummer: LN-FIN/PRO/2018/44-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79620000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het doel van deze mededingingsprocedure is het afsluiten van een raamovereenkomst met drie (3) inschrijvers voor de volgende percelen (domeinen): administratief bediende, magazijniers, winkelbediende, en studenten/studentes, , die op bekwame wijze de behoefte aan interim personeel voor deze percelen van de Nationale Loterij zullen invullen als samenwerkingspartner voor prestaties in het Vlaamse, Waalse en Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.
De inschrijver is verplicht om voor alle percelen (domeinen) een offerte in te dienen.
De opdracht betreft bijgevolg het op een flexibele wijze ter beschikking stellenvan tijdelijke uitzendkrachten telkens Nationale loterij hierop beroep wenst te doen om te beantwoorden aan hun personeelsbehoeften.
De opdracht wordt gegund aan drie inschrijvers (uitzendkantoren) per perceel (domein).
Het uitzendkantoor moet Nederlandstalige en Franstalige uitzendkrachten kunnen aanbieden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Ter informatie fase 2