Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

R23 Leuven aanleg van bushaltes thv Wijnpersstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres: Diestsepoort 6 bus 81,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Tel: +32 16665750
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327562


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
R23 Leuven aanleg van bushaltes thv Wijnpersstraat 
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/R23/24-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanleg van 2 nieuwe bushaltes, en de aanleg van een toegang naar nieuwe bushaltes ter hoogte van de Wijnpersstraat-Den Boschsingel R23 te Leuven.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Leuven
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: - Rooien van struiken, vellen en ontstronken van bomen; - Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, plaatselijke en lijnvormige elementen, funderingen, kleine constructies, kunstwerken, afsluitingen en signalisatie; - Alle eventuele grondwerken nodig voor de uitvoering overeenkomstig de aanduidingen op de plannen en/of de posten in de meetstaat; - Het aanleggen van onderfunderingen, en steenslagfundering: type IA, IIA en waterdoorlatende.  - Het aanleggen van verhardingen in asfalt, in cementbeton en in keien afkomstig van de opbraak, betonstraatstenen en halfverhardingen; - Het plaatsen van putranden en draineringen; - Het plaatsen en/of herplaatsen van trottoirbanden en watergreppels in geprefabriceerd beton of ander materiaal op een fundering van zandcement en/of schraal beton; - Allerhande werken zoals grondverbeteringen met zandcement en/of schraal beton; - Prestaties in regie; - Bouwen van keerelementen, trappen, leuningen en afsluitingen; - Het inzaaien van wegbermen; - Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 
II.2.7. Looptijd
104 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 64 van KB van 18/04/2017 zijn van toepassing.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-21
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06