Technopolis Nv

Raamovereenkomst voor diensten van afvalbeheer: selectief sorteren, ledigen en verwerking van diverse afvalstromen en slimme vuilbakken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Technopolis NV
Postadres: Technologielaan,BE-2800 Mechelen
E-mail: dominique@technopolis.be
Internetadres(sen): www.technopolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327623


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor diensten van afvalbeheer: selectief sorteren, ledigen en verwerking van diverse afvalstromen en slimme vuilbakken 
Referentienummer: Technopolis NV-2018-16 AFVALBEHEER-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90511000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Technopolis nv wenst namelijk met een ondernemer/partner samen te werken met het oog op het realiseren van een doelmatig, efficiënt en volledig afvalbeheer van verschillende afvalstromen en dit op een duurzame wijze. Deze ondernemer/partner zal instaan voor het selectief sorteren, ledigen en verwerking van de diverse afvalstromen van Technopolis®.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Diensten van afvalbeheer: selectief sorteren, ledigen en verwerking van diverse afvalstromen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
II.2.4. Beschrijving
Technopolis nv wenst teneinde een doelmatig en volledig afvalbeheer te garanderen met oog op duurzaamheid een partner te vinden voor het ophalen van het afval en de verwerking van de afvalstromen. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Slimme vuilbakken: ledigen en verwerking. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
II.2.4. Beschrijving
Technopolis wenst hier in het kader van duurzaamheid, efficiëntieverhoging en naar inbreng van innovatie op het gebied van afvalsortering, een partner te vinden die slimme vuilbakken op de parking van Technopolis NV kan aanleveren naar o.a. minimalisering zwerfvuil, reductie van transportkosten en het verlagen van de CO2 uitstoot. Onder slimme vuilbakken wordt het volgende verstaan: De slimme vuilbak is een zogenaamd smart waste en recycling systeem. De vuilbak moet in het kader van duurzaamheid werken op zonne-energie.  Je kan zoals in andere vuilbakken je afval in kwijt. Deze afvalbak omvat een perssysteem waardoor het afval samengedrukt wordt waardoor er een grotere hoeveelheid afval kan opgeslaan worden. Wanneer hij vol is, moet er bv via een geïntegreerde sensor een signaal naar de ophaaldienst gaan (vb. via app), die zo weten dat het tijd is om de vuilbak leeg te maken. Zo kan het leegmaken van deze slimme vuilbakken op Technopolis veel efficiënter gebeuren. Het leegmaken van de vuilbakken kan hierdoor veel nauwkeuriger ingepland worden. Ook moet het systeem het mogelijk maken om rapporten te trekken naar afvalbeleid om zodoende concrete en betrouwbare data te verkrijgen.  Door die gegevens goed te analyseren, kan er naar de toekomst ook bekeken worden of er plaatsen zijn waar er extra vuilbakken nodig zijn of waar andere misschien overbodig zijn. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-01 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtban Mechelen, BE-2800 Mechelen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Technopolis nv, BE Mechelen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Technopolis NV, BE Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06