De Vlaamse Waterweg Nv

Bestek nr. WBK-BB0030 Kanaal Bocholt-Herentals - Gemeente Mol en Neerpelt. Herstellen van een oeververdediging te Mol en Neerpelt.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11298468
E-mail: greet.bynens@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327617


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestek nr. WBK-BB0030 Kanaal Bocholt-Herentals - Gemeente Mol en Neerpelt. Herstellen van een oeververdediging te Mol en Neerpelt. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-WBK-BB0030-F03_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Een nieuwe oeververdediging wordt aangelegd door het inbrengen van stalen damplanken, afgewerkt met een wrijfhout uit azobé. Er worden trappen voorzien, en de bovenzijde van de damwand wordt afgewerkt met een rooster. De bestaande oeververdedigingen worden verwijderd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213, BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente MolGemeente Neerpelt
II.2.4. Beschrijving
Een nieuwe oeververdediging wordt aangelegd door het inbrengen van stalen damplanken, afgewerkt met een wrijfhout uit azobé. Er worden trappen voorzien, en de bovenzijde van de damwand wordt afgewerkt met een rooster. De bestaande oeververdedigingen worden verwijderd. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: HYE nv
Postadres: Kruibeeksesteenweg 162 ,BE-2070 Zwijndrecht
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06