Brugse Maatschappij Voor Huisvesting

Totale renovatie van 1 eengezinswoning - Karel Mirystraat 43 - 8000 Brugge Sint-Jozef


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres: Handboogstraat 2 bus 0013,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Kristin Dekeyser
Tel: +32 50459084
E-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be
Internetadres(sen): www.brugsehuisvesting.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327455


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Totale renovatie van 1 eengezinswoning - Karel Mirystraat 43 - 8000 Brugge Sint-Jozef 
Referentienummer: BMH-02VM1505-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Totale renovatie van 1 eengezinswoning - Karel Mirystraat 43 - 8000 Brugge Sint-Jozef
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: K. Mirystraat 43 te 8000 Brugge Sint-Jozef
II.2.4. Beschrijving
Totale renovatie van 1 ééngezinswoning 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie VM/B 2017

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie VM/B 2017AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-31 13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-31
Plaatselijke tijd: 13:00
Adres: Kantoren van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting, Handboogstraat 2 bus 0013 te 8000 Brugge

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie begeleidende brief

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge
Tel: +32 50473011
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge
Tel: +32 50473011
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06