Gemeente Merelbeke

Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoudswerken aan wegen en rioleringen op het grondgebied van Merelbeke 2019-2021 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Merelbeke
Postadres: Hundelgemsesteenweg 353,BE-9820 Merelbeke
Contactpersoon: De heer Philippe Cappendyck
Tel: +32 92103262
Fax: +32 92103259
E-mail: philippe.cappendyck@merelbeke.be
Internetadres(sen): www.merelbeke.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Werken
Postadres: Kloosterstraat 26,BE-9820 Merelbeke
Contactpersoon: De heer Dirk Doclo
Tel: +32 92103390
Fax: +32 92103389
E-mail: dirk.doclo@merelbeke.be
Internetadres(sen): www.merelbeke.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoudswerken aan wegen en rioleringen op het grondgebied van Merelbeke 2019-2021 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2018069
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233141
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied merelbeke
II.2.4. Beschrijving
Onderhoudswerken aan wegen en rioleringen op het grondgebied van Merelbeke 2019-2021 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-01-21
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. een passende bankverklaring2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
2. Een geldig verzekeringsattest

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. 3 referenties

Eventuele minimumeisen:
1. minimaal 3 referenties van gelijkaardige dienstverlening met vermelding van het bedrag en de contactgegevens van de referenties (naam contactpersoon, tel en email). Het opdrachtgevend bestuur houdt zich de mogelijkheid voor om contact op te nemen met de opgegeven referenties en deze te verifiëren.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-07 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-07


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06