Mrmp-l/a - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "land System

Verwerving van elektrische detonators waterproof - ERRATUM

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Verwerving"
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: Bouché Marc Antoine
Tel: +32 24415426 Fax: +32 24439424 E-mail: marc.bouche@mil.be
Internet adres(sen):
http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verwerving van elektrische detonators waterproof - ERRATUM
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verwerving van elektrische detonators waterproof - ERRATUM
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
314700.00 EUR Zonder BTW.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 18LA311. Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 26/11/2018
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Expal Systems SA
16, Avenida del Partenon
28042 ES Madrid
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/12/2018