Kerkfabriek Sint-maarten En Sint-niklaas

Ontsluiting Proosdijzaal Sint-Maartenskathedraal Ieper


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kerkfabriek Sint-Maarten en Sint-Niklaas
Postadres: Janseniusstraat 7,BE-8900 Ieper
Contactpersoon: Toon Breyne
Tel: +32 57221590
E-mail: toon.breyne@tbreyne.be
Internetadres(sen): www.tbreyne.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327669

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Toon Breyne bvba
Postadres: Colaertplein 19/2,BE-8900 Ieper
Contactpersoon: Toon Breyne
E-mail: toon.breyne@tbreyne.be
Internetadres(sen): http://www.tbreyne.be http://www.tbreyne.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontsluiting Proosdijzaal Sint-Maartenskathedraal Ieper 
Referentienummer: Toon Breyne bvba-P51-F02_1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van een ontsluiting van de Proosdijzaal van de Sint-Maartenskathedraal te Ieper.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: Naast de Sint-Maartenskathedraal te Ieper
II.2.4. Beschrijving
Aanbesteding voor de uitvoering van de ontsluiting van de Proosdijzaal van de Sint-Maartenskathedraal te Ieper 
II.2.7. Looptijd
220 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-25 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-25
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Janseniusstraat 7, 8900 Ieper

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Stad Ieper
Ter Waarde 1, BE Ieper

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06