Ocmw Sint-lambrechts-woluwe

Overheidsopdracht van diensten met als voorwerp diensten van uitzendzorgkundigen en uitzendverpleegkundigen voor rekening van het Sint-Lambrechtsehuis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Postadres: rue de la charrette, 27,BE-1200 Bruxelles
Contactpersoon: Olivier Gendebien
Tel: +32 27751208
Fax: +32 27791633
E-mail: o.gendebien@cpas.woluwe1200.be
Internetadres(sen): http://www.cpas1200.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320846


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht van diensten met als voorwerp diensten van uitzendzorgkundigen en uitzendverpleegkundigen voor rekening van het Sint-Lambrechtsehuis 
Referentienummer: CPAS woluwé saint-Lambert-20180210-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79625000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht heeft als voorwerp de diensten van uitzendzorgkundigen en uitzendverpleegkundigen voor rekening van het Rusthuis.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
De belangrijkste taak van het uitzendkantoor is het leveren van het gevraagde personeel binnen een termijn van 12 uren. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht verlengen voor een bijkomende looptijd van 1 jaar met dezelfde opdrachtnemer op voorwaarde dat de voorwaarden van deze opdracht dezelfde blijven. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
I. Met het oog op zijn kwalitatieve selectie is de inschrijver verplicht bij zijn offerte het volgende document bij te voegen: een verklaring op erewoord dat bewijst dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld bij artikels 61 tot 64 van het K.B. van 18 april 2017.De aanbestedende overheid gaat na of de Belgische inschrijver in orde is met de bijdragen voor de sociale zekerheid, en wat betreft zijn fiscale beroepsverplichtingen voor de laatst afgelopen fiscale periode voor de uiterste ontvangstdatum van de offertes.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de diensten waarnaar de opdracht verwijst, uitgevoerd in de loop van de laatste drie beschikbare boekjaren in functie van de oprichtingsdatum of de start van de activiteiten van de inschrijver;* het betalingsbewijs van de laatste verzekeringspremie van beroeprisico's
Eventuele minimumeisen:
Minimaal niveau ten opzichte van de totale omzet over drie jaar: 200.000 ?

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De technische draagkracht van de leverancier wordt bewezen door: een verklaring met vermelding van de technici of technische diensten, al dan niet opgenomen in de onderneming van de dienstverlener, in het bijzonder alle verantwoordelijken van de controle van de kwaliteit; een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren.De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt bewezen vanaf dat de inschrijver de uitvoering, gedurende de laatste drie jaar, van drie overeenkomsten van uitzendzorgkundigen.

Eventuele minimumeisen:
De waarde van elk van deze drie overeenkomsten moet minstens volgend bedrag hebben: 80.000,00 ?


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
zie artikel 23 van het Wet betreffende de motivering, deinformatie en de rechtsmiddelen inzakeoverheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06