Poolstok (vlaams Selectiecentrum Voor Het Overheidspersoneel Cvba)

Aankoop van Sales Cloud Lightning Enterprise licenties van Salesforce


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba)
Postadres: Technologielaan 11,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Margo Graindourze
Tel: +32 16381020
E-mail: margo@poolstok.be
Internetadres(sen): http://www.poolstok.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326444


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van Sales Cloud Lightning Enterprise licenties van Salesforce 
Referentienummer: JPV-2018/8-LIC-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Poolstok is op zoek naar een applicatie op basis van Salesforce als centraal businessplatform.
Poolstok wenst hiervoor licenties voor Salesforce aan te kopen. Deze opdracht betreft het aankopen van Sales Cloud Lightning Enterprise licenties.
Er wordt gekozen om te werken met Salesforce aangezien de huidige applicatie binnen Poolstok op basis van Carerix reeds een Salesforce connector ontwikkeld heeft. Het is van groot belang dat beide applicaties gekoppeld worden. Voor andere CRM tools, bv. Microsoft Dynamics is een standaard connector met Carerix niet beschikbaar. De specifieke licentie Sales Cloud Lightning Enterprise dient om koppelingen met andere applicaties te kunnen leggen.

II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaams-Brabant
II.2.4. Beschrijving
De huidige noden van Poolstok omvatten o.m. het efficiënt beheren van alle soorten van opdrachten t.a.v. klanten, het beheren van kandidaten, klantenbeheer (CRM), leveranciersmanagement en contractbeheer, het beheren van producten/diensten en aanbestedingen, planning en opvolging van taken en projecten. Onder meer om deze redenen is Poolstok op zoek naar een applicatie op basis van Salesforce als centraal businessplatform.  Voor de ontwikkeling van dit centraal businessplatform op basis van Salesforce, wenst Poolstok licenties voor Salesforce aan te kopen. De onderhavige opdracht betreft het aankopen van Sales Cloud Lightning Enterprise licenties.  Er wordt gekozen om te werken met Salesforce aangezien de huidige applicatie binnen Poolstok op basis van Carerix reeds een Salesforce connector ontwikkeld heeft. Het is van groot belang dat beide applicaties gekoppeld worden. Voor andere CRM tools, bv. Microsoft Dynamics is een standaard connector met Carerix niet beschikbaar. De specifieke licentie Sales Cloud Lightning Enterprise dient om koppelingen met andere applicaties te kunnen leggen. De implementatie van het Centraal Businessplatform zit niet in deze opdracht vervat. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-02-28
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-02-29
Verlenging mogelijk: JA
3 x stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar (tot een maximum van 4 jaar) 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-10 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-10
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg Leuven
Ferdinand Smolderplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06