Regie Der Gebouwen - Ict

Brussel - Regie der Gebouwen - Software en informatiesystemen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - ICT
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: DESCAMPS Jean-Marc
Tel: +32 5416600
E-mail: Jeanmarc.descamps@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327717


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - Regie der Gebouwen - Software en informatiesystemen 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - Regie der Gebouwen - Software en informatiesystemen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-19 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06