Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

Sint-Truiden Bevingen Fedasil Elektrische herstellingen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 HASSELT
Contactpersoon: Edwig Fransen
Tel: +32 11771827
E-mail: Edwig.fransen@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327320


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sint-Truiden Bevingen Fedasil Elektrische herstellingen 
Referentienummer: VRO-2017-710904-EDFR- 4FA4481-F50_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Sint-Truiden Bevingen Fedasil
Elektrische herstellingen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-12-21
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-02