Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

BI-18-002 Bouwkundige werken aan het TMVW-gebouw gelegen aan de Peraltastraat te Brugge


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Evelien Decroix
Tel: +32 92425771
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen): https://www.farys.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325575


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BI-18-002 Bouwkundige werken aan het TMVW-gebouw gelegen aan de Peraltastraat te Brugge 
Referentienummer: TMVW-BI-18-002 - -F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
In het voorjaar van 2019 zijn bouwkundige werken gepland aan het TMVW-gebouw gelegen aan de Peraltastraat 18 te Brugge, teneinde de oorzaak van de vochtschade ter hoogte van de benedenverdieping volledig in kaart te brengen en de gevolgschade weg te werken. Daarnaast dient de afwerking terug in originele staat hersteld te worden en dienen de technieken opnieuw op punt gesteld te worden.
Vermoedelijke startdatum: maart/april 2019.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomende informatie d.d. 06/12/2018