Centrum Voor Volwassenenonderwijs Roeselare

Renovatie van het administratief gebouw Creo Kortrijk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrum voor Volwassenenonderwijs Roeselare
Postadres: Arme-Klarenstraat 40,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: annick bossuyt
Tel: +32 51225319
E-mail: annick@bildt.eu
Internetadres(sen): http://www.cvoroeselare.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327725


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie van het administratief gebouw Creo Kortrijk 
Referentienummer: CVO Roeselare-CREO Kortrijk-SPA189-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie van het administratief gebouw Creo Kortrijk.
Volledige werken ruwbouw tot voltooiiing
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
II.2.4. Beschrijving

II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-08-23
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-31 00:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-06