Aquafin Nv

Studieopdracht 23377 RWZI Antwerpen-Noord : uitbreiding en aanpassing


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevrouw Britt Verhoeven
Tel: +32 34504018
Fax: +32 34583020
E-mail: britt.verhoeven@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
studieopdracht 23377 RWZI Antwerpen-Noord : uitbreiding en aanpassing 
Referentienummer: CA/BV/2019/00002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Project 23377 - studieopdracht RWZI Antwerpen-Noord : uitbreiding en aanpassing : (Voor)ontwerp, begeleiding t.e.m. gunning, leiding werken incl. het opstarten van RWZI t.e.m. voorlopige oplevering, support opleveringsdossier aan Aquafins klant, begeleiden nazorg en waarborg t.e.m. definitieve oplevering. 
II.2.7. Looptijd
1 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige fiscale attesten. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar ze gevestigd zijn. :- Attest indirecte belastingen- Attest directe belastingen De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.* Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige RSZ attesten op. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de sociale verplichtingen van het land waar zij gevestigd zijn.* Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:Alle inschrijvers voegen het volgende toe : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 van de wet van 17/06/2016 en art. 61 K.B. Plaatsing.*Aquafin vraagt voor Belgische inschrijvers zelf een getuigschrift van niet-faillissement op. Buitenlandse inschrijvers dienen zelf een gelijkwaardig attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land toe te voegen aan hun offerte.* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten (klassieke sectoren).

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie de jaarrekening langs elektronische weg kan bekomen worden, zullen de inschrijvers de laatst beschikbare jaarrekening eventueel aangevuld met materiële zekerheden buiten balans hierna toevoegen. Belgische inschrijvers die de jaarrekening wensen aan te vullen met materiële zekerheden buiten balans dienen de bewijsstukken hiervoor eveneens toe te voegen.
Eventuele minimumeisen:
1. De verhouding Eigen vermogen / Totaal vermogen moet minstens 15 % bedragen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver dient minstens opgave te doen van:1. Minimum 1 referentie "ontwerp RWZI (inclusief stabiliteit)". 2. Minimum 3 referenties als leidend ingenieur bij de uitvoering van een opdracht in het kader van de Belgische wetgeving overheidsopdrachten.Alle opgegeven referenties dienen aangetoond te worden a.d.h.v. het type-attest in bijlage dat de gevraagde relevante informatie op een éénduidige manier bevat. Al deze attesten dienen ondertekend te worden door de opdrachtgever (behalve in geval van Aquafin-referenties) en de aanvang van de aannemingswerken zal maximaal 5 jaar oud zijn te rekenen van datum "aanvang der werken" tot datum "ontvangst en opening van de offertes" zoals vermeld in artikel 1.5.1 van het bestek.De inschrijver geeft de naam en beroepskwalificaties van het projectteam dat effectief belast zal worden met de uitvoering van de opdracht op (volgens het model in bijlage 3 van het bestek). Hierbij dient rekening gehouden te worden met volgende minimumeisen: projectleider voorontwerp - ontwerp : minimum 5 jaar (relevante) beroepservaring. processpecialist met minimum 5 jaar beroepservaring in het ontwerp van biologische waterzuivering. leidend ingenieur (uitvoering) met minimaal 1 referentie met aanvang van de aannemingswerken van maximaal 3 jaar oud te rekenen van datum "aanvang der werken" tot datum "ontvangst en opening van de offertes" zoals vermeld in artikel 1.5.1 van het bestek.De inschrijver voegt een bewijs toe dat hij beschikt over een licentie van de meest recente versie van Caneco Expert versie multifabricant. Tevens geeft hij de naam op van zijn werknemer die als aanspreekpunt in deze materie kan fungeren. Bewijzen aangaande de gevolgde opleiding voor het gebruik van deze software worden eveneens toegevoegd aan de offerte.

Eventuele minimumeisen:
1. zie boven

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-11 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-06-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-11
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Aquafin NV - Dijkstraat 8 - 2630 AartselaarInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Voor meer informatie rond de looptijd van de opdracht wordt verwezen naar de aanbestedingsdocumenten.Er is de mogelijkheid tot plaatsbezoek. Meer informatie is terug te vinden in het bestek.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-11