Universiteit Antwerpen

STAND UANTWERPEN VOOR SID-IN BEURZEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Antwerpen
Postadres: Middelheimlaan 1,BE-2020 Antwerpen
Contactpersoon: Elio Berardocco
Tel: +32 32653110
E-mail: aanbestedingen@uantwerpen.be
Internetadres(sen): https://www.uantwerpen.be/nl/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329973


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
STAND UANTWERPEN VOOR SID-IN BEURZEN 
Referentienummer: Universiteit Antwerpen-18074-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39154100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omdat het creëren van een concept en design van een beursstand, de opbouw en afbraak van verschillende beursopstellingen tijdens de SID-in beurzen en de stockage van de materialen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
118212.56 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omdat het creëren van een concept en design van een beursstand, de opbouw en afbraak van verschillende beursopstellingen tijdens de SID-in beurzen en de stockage van de materialen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 160-367288

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Stand UAntwerpen voor SID-in beurzen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Travelexpo
Nationaal identificatienummer: 0477412422,BE-8870 Izegem
NUTS-code: BE256
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10