Universiteit Antwerpen

STANDENBOUWER VOOR DEPARTEMENT COMMUNICATIE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Antwerpen
Postadres: Middelheimlaan 1,BE-2020 Antwerpen
Contactpersoon: Elio Berardocco
Tel: +32 32653110
E-mail: aanbestedingen@uantwerpen.be
Internetadres(sen): https://www.uantwerpen.be/nl/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329968


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
STANDENBOUWER VOOR DEPARTEMENT COMMUNICATIE 
Referentienummer: Universiteit Antwerpen-18076-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39154100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Universiteit Antwerpen is op zoek naar een partner voor het aankleden van ruimtes bij het organiseren van evenementen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
158964.50 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
De Universiteit Antwerpen is op zoek naar een partner voor het aankleden van ruimtes bij het organiseren van evenementen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 140-320635

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Standenbouwer departement communicatie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Beoplus BVBA,BE-2060 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10