De Vlaamse Waterweg

Leopoldkanaal en Afleidingskanaal van de Leie. Uitwateringskokers te Zeebrugge. Anticorrosiewerken en betonherstelling.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg
Postadres: Guldensporenpark 105,BE-9820 Merelbeke
Contactpersoon: ir. Maarten Janssens
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329957


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leopoldkanaal en Afleidingskanaal van de Leie. Uitwateringskokers te Zeebrugge. Anticorrosiewerken en betonherstelling. 
Referentienummer: A B S-ABS-18-023.-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45442200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het renoveren van de uitwateringskokers van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie, die via de haven van Zeebrugge uitmonden in de Noordzee. Zowel de onderdelen boven als onder de waterlijn worden in den droge gerenoveerd.
De renovatie van de uitwateringskokers omvat zowel de anticorrosiebehandeling van de stalen damplanken van de kokers als betonherstellingen aan de dakplaten van de kokers en damwandkespen.
De anticorrosiebehandeling omvat zowel het reinigen van de damplanken als het aanbrengen van een anticorrosielaag op deze damplanken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
967909.50 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Zeebrugge
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het renoveren van de uitwateringskokers van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie, die via de haven van Zeebrugge uitmonden in de Noordzee. Zowel de onderdelen boven als onder de waterlijn worden in den droge gerenoveerd.  De renovatie van de uitwateringskokers omvat zowel de anticorrosiebehandeling van de stalen damplanken van de kokers als betonherstellingen aan de dakplaten van de kokers en damwandkespen.  De anticorrosiebehandeling omvat zowel het reinigen van de damplanken als het aanbrengen van een anticorrosielaag op deze damplanken. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 177-400324

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: nv Acotec
Postadres: Industrielaan 8 Zuid III,BE-9320 Erembodegem
NUTS-code: BE231
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- uitvoeringstermijn : 8 kalendermaanden- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar ophttp://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10