Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Bestek strategisch advies, promotiemateriaal en promotiecampagne Grote Verkeersquiz


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15446550
E-mail: ingrid.geeraerd@vsv.be
Internetadres(sen): www.vsv.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329941


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestek strategisch advies, promotiemateriaal en promotiecampagne Grote Verkeersquiz 
Referentienummer: VSV-2019/VSV/EL/03-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79340000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht voor
- het geven van strategisch advies voor de communicatie- en
promotiecampagne rond alle luiken van De Grote Verkeersquiz
- de ontwikkeling van de communicatie- en promotiecampagne rond alle
luiken van De Grote Verkeersquiz (creatie en lay-out)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
zie bestek 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-28 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-28
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
VSV, BE mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10