Departement Mobiliteit En Openbare Werken - Stafdienst

Raamovereenkomst voor creatie, ontwikkeling en uitvoering van communicatie- en participatiestrategieën voor beleidsthema's van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Stafdienst
Postadres: Koning AlbertII-laan 20, bus 2,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25537109
E-mail: laura.vanderwegen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://departement-mow.vlaanderen.be/nl https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329927


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor creatie, ontwikkeling en uitvoering van communicatie- en participatiestrategieën voor beleidsthema's van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
Referentienummer: DMOW-Stafdienst-1M2B5C-18-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79410000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Mobiliteitsthema's, zoals basisbereikbaarheid, wegenheffing, havenuitbreiding, . raken vele actoren, burgers en bedrijven, vanuit verschillende perspectieven en met een wisselende impact. Een doordachte communicatie- en participatiestrategie, een onderbouwd invoeringsplan en goed doordachte concrete communicatieproducten zijn dan ook noodzakelijk, met aandacht voor mens en maatschappij en met oog voor de (evaluatie van) effecten op korte, middellange en lange termijn. Dit, zodat de maatregel bij invoering breed wordt gedragen en effectief aanzet tot gedragsverandering en gunstige effecten op verschillende niveaus. Het correct kaderen van de effectiviteit van een maatregel en het zorgvuldig uitwerken van een communicatie- en participatiestrategie zijn cruciaal.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht kan maximaal drie maal stilzwijgend verlengd worden 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-19 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-19
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10